STRESZCZENIE UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI APLIKACJI NYC SECURE

To jest streszczenie Warunków Licencyjnych Użytkownika Końcowego („Warunki”), którym podlega aplikacja NYC Secure („Aplikacja”). Nagłówki w niniejszym streszczeniu odpowiadają poszczególnym częściom Warunków, które stanowią umowę regulującą użytkowanie aplikacji NYC Secure.

Akceptacja

 • W celu zainstalowania i użytkowania Aplikacji należy kliknąć przycisk, aby potwierdzić swoją zgodę na Warunki. Klikając ten przycisk, poświadczają Państwo zrozumienie Warunków i zobowiązanie się do ich przestrzegania. W przypadku niezrozumienia warunków lub niewyrażenia na nie zgody nie wolno Państwu instalować ani używać Aplikacji i są Państwo zobowiązani do usunięcia jej ze swojego urządzenia.
 • Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą instalować ani używać Aplikacji bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 1 Warunków.

Przeznaczenie

 • Aplikacja NYC Secure jest przeznaczona do pobierania wyłącznie w Mieście Nowy Jork.
 • Zimperium nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności względem Państwa w przypadku, gdy nie spełnią Państwo niniejszego wymogu.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 2 Warunków.

Prawa do korzystania z Aplikacji

 • Aplikację można pobierać i instalować wyłącznie na własnym urządzeniu mobilnym na własny użytek.
 • Z Aplikacji można korzystać wyłącznie do celów wewnętrznych prowadzonej działalności w przypadku pobrania Aplikacji w imieniu przedsiębiorstwa.
 • Aby uzyskać więcej informacji, należy przewinąć ekran w dół do punktu 3 Warunków.

Niedozwolone działania

 • Aplikacji nie można używać do celów innych niż określone w Warunkach.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 4 Warunków.

Transmisja danych i operatorzy

 • Odpowiadają Państwo za wszelkie opłaty na rzecz swojego operatora z tytułu użytkowania Aplikacji.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 5 Warunków.

Prawo własności

 • Posiadają Państwo wyłącznie licencję na użytkowanie Aplikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 • Z wyjątkiem praw, które są przyznane Państwu na mocy niniejszych Warunków, wyraźnie zastrzegamy sobie wszelkie nasze prawa w odniesieniu do Aplikacji.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 6 Warunków.

Zmiany

 • W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany w Aplikacji, z uwzględnieniem wyłączenia (wycofania) lub zawieszenia dotychczasowych funkcji.
 • Nie mamy obowiązku powiadamiania Państwa o takich zmianach.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 7 Warunków.

Konserwacja i pomoc techniczna

 • W przypadku jakichkolwiek pytań można odwiedzić witrynę internetową NYC Secure pod adresem https://secure.nyc lub skontaktować się ze służbą 311 Miasta Nowy Jork.
 • Nie jesteśmy zobowiązani do konserwacji Aplikacji ani udzielania pomocy technicznej w jej zakresie.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 8 Warunków.

Ochrona prywatności

 • SZANUJEMY I DBAMY O PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ.
 • NIE zbieramy ani NIE wykorzystujemy żadnych Danych osobowych, w tym informacji umożliwiających identyfikację osoby, w związku z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji.
 • Jedyne informacje, jakie wychodzą z Państwa urządzenia, to Informacje nieidentyfikujące niezbędne do świadczenia Państwu Usług, ograniczone do rodzaju systemu operacyjnego (iOS lub Android) na Państwa urządzeniu, niepowtarzalnego identyfikatora utworzonego dla Państwa urządzenia oraz wersji elementów składowych Aplikacji.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 9 Warunków.

Zakończenie lub zawieszenie możliwości korzystania

 • W każdej chwili możemy wypowiedzieć lub zawiesić Państwa prawa do Aplikacji.
 • Mogą Państwo nie otrzymać powiadomienia z wyprzedzeniem o zakończeniu lub zawieszeniu.
 • Nie obowiązuje nas wymóg posiadania powodu do zakończenia lub zawieszenia.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 10 Warunków.

Zastrzeżenia prawne

 • Aplikacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa informacji przez ostrzeganie o zagrożeniach, jakie mogą Państwo napotkać, korzystając ze swojego urządzenia mobilnego.
 • Aplikacja jest jednak przekazywana w stanie, „w jakim jest”, i bez żadnych gwarancji.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 11 Warunków. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO PUNKTU.

Ograniczenie odpowiedzialności

 • Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności względem Państwa z tytułu jakiejkolwiek szkody, jaką mogą Państwo odnieść w wyniku korzystania z Aplikacji.
 • To Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych ze swojego urządzenia mobilnego przed zainstalowaniem Aplikacji.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 12 Warunków. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO PUNKTU.

Beneficjenci zewnętrzni

 • Korzystając z Aplikacji, pozostają Państwo w relacji z pewnymi osobami trzecimi, w tym beneficjentem zewnętrznym Miastem Nowy Jork.
 • W przypadku uzyskania przez Państwa Aplikacji z Apple, Inc. („Apple”) App Store spółka Apple oraz jej spółki zależne również stanowią beneficjentów zewnętrznych niniejszych Warunków Użytkownika.
 • Takie osoby trzecie mogą egzekwować niniejsze Warunki wobec Państwa tak, jakby były ich stroną.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 13 Warunków. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO PUNKTU.

Prawo właściwe oraz rozstrzyganie sporów

 • Obowiązuje prawo Nowego Jorku, a wszelkie spory należy rozstrzygać w sądach zlokalizowanych w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork. PROSIMY MIEĆ NA UWADZE, ŻE UCHYLAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ SWOJE PRAWO DO ROZPRAWY SĄDOWEJ Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 14 Warunków. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO PUNKTU.

Kontakt w przypadku zapytań

 • Wszelkie kontakty należy nawiązywać przez witrynę https://secure.nyc.
 • Więcej informacji można uzyskać, przewijając ekran w dół do punktu 15 Warunków.

Warunki ogólne

 • W celu uzyskania informacji na temat ogólnych warunków dotyczących Aplikacji należy przewinąć do punktu 16 Warunków. Wprawdzie mają one charakter „ogólny”, jednak pozostają istotne.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA ZIMPERIUM, INC. DOTYCZĄCA APLIKACJI NYC SECURE

NINIEJSZY DOKUMENT JEST UMOWĄ PRAWNĄ. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ. Państwa dostęp oraz użytkowanie aplikacji NYC Secure („Aplikacja”), która stanowi własność Zimperium, Inc. („Zimperium”, „my”, „nasza” lub „nas”), podlega warunkom Licencji Użytkownika Końcowego („Warunki”).

1. AKCEPTACJA

Jeśli nie występują Państwo w imieniu jakiejś spółki lub innej organizacji, pojęcie „Państwo” oraz „Państwa” odnosi się do Państwa jako osoby pobierającej i instalującej Aplikację. Jeśli występują Państwo w imieniu jakiejś spółki lub innej organizacji, oświadczają Państwo i gwarantują, że są uprawnieni do prawnego związania takiej spółki lub innej organizacji niniejszymi Warunkami, a każde dalsze użycie słów „Państwo” i „Państwa” w niniejszym dokumencie będzie dotyczyć tejże spółki lub organizacji. Klikając „Akceptuję” oraz instalując Aplikację, poświadczają Państwo, że rozumieją niniejsze Warunki i wyrażają zgodę na ich przestrzeganie. Użytkowanie Aplikacji i uzyskiwanie do niej dostępu przez Państwa są uwarunkowane przestrzeganiem przez Państwa niniejszych Warunków oraz wszelkich obowiązujących przepisów, regulaminów i rozporządzeń miejscowych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Ponadto nie zgadzamy się udzielić Państwu licencji na Aplikację i muszą Państwo usunąć wszystkie kopie Aplikacji, które mogą Państwo mieć zainstalowane lub zapisane na swoim urządzeniu mobilnym bądź w innym miejscu, jeśli dotyczy Państwa dowolne z poniższych twierdzeń: • Nie akceptują Państwo niniejszych Warunków. • Są Państwo niepełnoletni i nie mają zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

2. PRZEZNACZENIE

Aplikacja przeznaczona jest do pobrania wyłącznie w Mieście Nowy Jork. Zimperium nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku niespełnienia tego wymogu.

3. PRAWA DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków udzielamy Państwu bezpłatnej, nieprzenaszalnej licencji bez prawa wyłączności na: (i) zainstalowanie jednej kopii Aplikacji na każdym z Państwa urządzeń mobilnych ( „Uprawnione urządzenie”); (ii) użytkowanie Aplikacji na każdym Uprawnionym urządzeniu oraz dostęp do Aplikacji i korzystanie z niej na własnym Uprawnionym urządzeniu wyłącznie na potrzeby własne lub wewnętrzne potrzeby firmy. Aplikacja jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wyłącznie do oceny, zarządzania oraz ochrony bezpieczeństwa Państwa urządzeń mobilnych. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Państwa prawa zgodnie z tym, co określono w niniejszych Warunkach.

4. NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA

(a) Wszelkie inne korzystanie z Aplikacji jest surowo wzbronione. Zabronione wykorzystanie obejmuje (między innymi) korzystanie z Aplikacji w celu atakowania, sondowania, oceny zabezpieczeń bądź zakłócania działania dowolnej sieci, urządzenia lub innego obiektu osoby trzeciej bez wyraźnego, świadomego upoważnienia ze strony tejże osoby trzeciej. Nie można ujawniać żadnej podatności na ataki lub błędy odkrytej, odtworzonej lub potwierdzonej przy użyciu Aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zgodne z przyjętymi w branży praktykami ujawniania tego rodzaju luk w zabezpieczeniach.
(b) Mają Państwo i akceptują zakaz wykonywania następujących czynności: (i) kopiowanie, modyfikowanie i rozprowadzanie Aplikacji w dowolnym celu; (ii) dokonywanie cesji, udzielanie podlicencji, dzierżawienie, pożyczanie, wynajmowanie lub innego rodzaju dystrybucję Aplikacji wśród osób trzecich; (iii) dekompilowanie, inżynieria odwrotna, dezasemblowanie lub tworzenie prac pochodnych na podstawie Aplikacji; (iv) udostępnianie funkcji Aplikacji wielu użytkownikom w dowolny sposób; (v) użytkowanie Aplikacji w sposób niezgodny z prawem, w dowolnym celu niezgodnym z prawem lub w dowolny sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami bądź obowiązującą dokumentacją; (vi) otwieranie lub wykorzystywanie dowolnych obszarów Aplikacji, do których nie przyznaliśmy Państwu upoważnienia, a także manipulacje albo zakłócanie naszych systemów komputerowych lub technicznych systemów obsługi dostaw naszych dostawców; (vii) gromadzenie lub wykorzystywanie informacji, takich jak nazwy innych użytkowników, prawdziwe nazwiska lub adresy e-mail, za pośrednictwem Aplikacji w celu przesyłania niezamawianych reklam, poczty śmieciowej, spamu lub innych form nagabywania; (viii) umożliwianie lub zachęcanie do wykonywania którejkolwiek z powyższych czynności; (ix) usuwanie, zmienianie lub zasłanianie jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych oznaczeń praw własności występujących w Aplikacji.
(c) Zobowiązują się Państwo do niewykorzystywania Aplikacji w jakikolwiek sposób, który spowodowałby naruszenie przez Państwa zobowiązań umownych wobec osoby trzeciej, na przykład operatora sieci komórkowej.

5. TRANSMISJA DANYCH I OPERATORZY

W zależności od planu taryfowego wykupionego u operatora za przesyłanie wiadomości i danych w związku z posiadaniem i użytkowaniem Aplikacji mogą obowiązywać różne stawki i opłaty. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za swoje użytkowanie Aplikacji oraz wszelkie wynikające z tego stawki i opłaty. Rozumieją Państwo, że Aplikacja może nie działać na Państwa urządzeniu lub w sieci Państwa operatora.

6. PRAWO WŁASNOŚCI

Państwa prawa w odniesieniu do Aplikacji są ograniczone do tych wyraźnie przyznanych na mocy niniejszych Warunków. Firma Zimperium i jej licencjodawcy oraz dostawcy zastrzegają sobie wyłączne prawo własności do Aplikacji oraz wszelkich praw autorskich, patentów, znaków towarowych i innych powiązanych z nią praw własności intelektualnej.

7. ZMIANY

Aplikacja może od czasu do czasu ulegać zmianie. Na przykład możemy przesyłać aktualizacje do Państwa Uprawnionego urządzenia przy użyciu technologii „push” lub wprowadzać zmiany w interfejsie użytkownika. Możemy również wycofywać lub zawieszać dowolne funkcji Aplikacji, także bez uprzedniego powiadomienia Państwa.

8. KONSERWACJA I POMOC TECHNICZNA

Zgodnie z niniejszymi Warunkami Zimperium nie ma obowiązku konserwacji Aplikacji ani udzielania pomocy technicznej w jej zakresie. W celu uzyskania instrukcji instalowania lub odinstalowywania Aplikacji należy się kontaktować z producentem urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań można odwiedzić witrynę internetową NYC Secure pod adresem https://secure.nyc lub skontaktować się ze służbą 311 Miasta Nowy Jork.

9. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Troszczymy się o Państwa prywatność. Zimperium gromadzi i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w Polityce prywatności przedstawionej w dalszej części tego dokumentu. Oświadczają Państwo, że zapoznali się z Polityką prywatności, zrozumieli ją i wyrażają na nią zgodę.

10. ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA

Mamy możliwość wypowiedzenia lub zawieszenia Państwa praw do użytkowania i posiadania Aplikacji z dowolnego powodu. W przypadku naruszenia dowolnego z niniejszych Warunków lub otrzymania od nas informacji o wygaśnięciu licencji automatycznie tracą Państwo prawa dotyczące Aplikacji. Zobowiązują się Państwo do bezzwłocznego i trwałego usunięcia wszystkich egzemplarzy niniejszej Aplikacji, które znajdują się na Uprawnionych urządzeniach lub które w innej formie znajdują się w Państwa posiadaniu lub pod Państwa kontrolą. Oprócz wszelkich innych postanowień, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków, punkty 3, 4, 11, 12, 13, 14 i 16 będą nadal obowiązywać po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków.

11. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Przyjmują Państwo do wiadomości, że niewłaściwe korzystanie z Aplikacji może poważnie zaszkodzić Państwa sieci i/lub urządzeniom oraz przyjmują Państwo wszelkie ryzyko związane z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji. Rozumieją Państwo oraz zgadzają się na to, że Aplikacja jest Państwu przekazywana w stanie „W JAKIM JEST” oraz na zasadzie „DOSTĘPNOŚCI”. Korzystają Państwo z Aplikacji na własne ryzyko. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, JAK I DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIESKRĘPOWANEGO KORZYSTANIA, TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZENIA PRAW ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. Nie gwarantujemy, że Aplikacja spełnia Państwa wymogi, jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów, wykryje lub zablokuje zagrożenia bądź luki w zabezpieczeniach albo będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PAŃSTWA JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM NA DOWOLNY PROBLEM Z APLIKACJĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NIEJ I JEJ ODINSTALOWANIE. W ŻADNYM WYPADKU MY, NASI LICENCJODAWCY ANI NASI DOSTAWCY NIE ODPOWIADAMY WOBEC PAŃSTWA ZA ŻADNE ROSZCZENIA LUB STRATY ZWIĄZANE Z APLIKACJĄ, W TYM Z TYTUŁU DOWOLNEGO POWÓDZTWA ORAZ WSZELKICH TEORII O ODPOWIEDZIALNOŚCI. W PRZYPADKACH, GDY PRAWO DOPUSZCZA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALE NIE WYŁĄCZA GO W PEŁNI, ŁĄCZNA SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZYSTKICH STRON BĘDZIE OGRANICZONA DO PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (50,00 USD) LUB MINIMALNEJ KWOTY ODPOWIEDZIALNOŚCI DOZWOLONEJ PRZEZ PRAWO, JEŚLI TAKA KWOTA MINIMALNA JEST WYŻSZA.
(b) W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MY, NASI LICENCJODAWCY ANI NASI DOSTAWCY NIE ODPOWIADAMY WOBEC PAŃSTWA ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE ANI ZA ODSZKODOWANIA RETORSYJNE ALBO KOSZTY TOWARÓW BĄDŹ USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WARTOŚCI FIRMY LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH WYNIKAJĄCYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB PAŃSTWA DOSTĘPU DO APLIKACJI LUB JEJ UŻYTKOWANIA ALBO BRAKU MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO APLIKACJI LUB JEJ UŻYTKOWANIA, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY, I NAWET W WYPADKU UZNANIA, ŻE ŚRODEK ZARADCZY OKREŚLONY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO ZADANIA.
(c) PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ WSZYSTKICH DANYCH ZE SWOJEGO URZĄDZENIA PRZED ZAINSTALOWANIEM APLIKACJI ORAZ WDROŻENIE PLANÓW AWARYJNYCH I ZASTOSOWANIE INNYCH ZABEZPIECZEŃ, KTÓRE SĄ ODPOWIEDNIE W PRZYPADKU PAŃSTWA URZĄDZENIA LUB MATERIAŁÓW.

13. PRAWA MIASTA NOWY JORK I FIRMY APPLE

(a) aPotwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i akceptują poniższe postanowienia dotyczące Miasta Nowy Jork („Miasto”). Zimperium, wypełniając swoje zobowiązania umowne względem Miasta, udziela Państwu licencji na Aplikację. Zimperium nie jest agencją, biurem, wydziałem ani jednostką stowarzyszoną Miasta. Miasto jest zewnętrznym beneficjentem Warunków. Jako beneficjent zewnętrzny (będący osobą trzecią) Miasto może egzekwować niniejsze Warunki wobec Państwa tak, jakby było ich stroną. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: (i) Miasto uchyla wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone wprost, jak i dorozumiane, dotyczące posiadania, instalacji, użytkowania lub wsparcia Aplikacji; (ii) Miasto nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem Państwa z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, strat, szkód, kosztów lub wydatków w związku z Aplikacją bądź dowolnym wykorzystaniem lub posiadaniem Aplikacji, z uwzględnieniem wszelkich odszkodowań, kosztów, rozliczeń z tytułu ugody, wyroków lub obowiązków wynikających z dowolnego roszczenia osoby trzeciej, z którego treści wynika, że Państwa korzystanie lub posiadanie Aplikacji narusza prawa autorskie, patent lub inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej.
(b) W przypadku pobrania Aplikacji ze sklepu Apple, Inc. („Apple”) App Store lub jeśli użytkowania Aplikacji na urządzeniu z systemem iOS potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i akceptują następujące postanowienia dotyczące spółki Apple. Niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie pomiędzy Państwem a Zimperium. Spółka Apple nie odpowiada za Aplikację ani jej zawartość. Zimperium odpowiada za wykonywanie usług konserwacji i pomocy technicznej w zakresie Aplikacji tylko tak, jak określono powyżej w punkcie 8 („Konserwacja i pomoc techniczna”). Spółka Apple nie jest zobowiązania do wykonywania usług konserwacji i pomocy technicznej w zakresie Aplikacji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Apple nie ponosi odpowiedzialności za niespełnianie przez Aplikację postanowień dowolnej gwarancji, z wyjątkiem tego, że jeśli powiadomią Państwo spółkę Apple o tym problemie, spółka Apple dokona na rzecz Państwa zwrotu ceny zakupu Aplikacji, jeśli taka płatność miała miejsce. Spółka Apple nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedź na dowolne roszczenia dotyczące Aplikacji albo posiadania lub użytkowania Aplikacji przez Państwa w uwzględnieniem między innymi: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) dowolnego roszczenia dotyczącego niezgodności Aplikacji z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; (iii) roszczeń wynikających z przepisów o ochronie konsumenta, prywatności lub podobnych. Spółka Apple nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dochodzenia, obrony, rozstrzygania oraz zaspokojenia dowolnego roszczenia osoby trzeciej, z którego wynika, że Aplikacja albo posiadanie lub użytkowanie Aplikacji przez Państwa narusza prawa własności intelektualnej danej osoby trzeciej. Oświadczają Państwo i zaręczają, że nie są Państwo zlokalizowani w kraju, który jest obłożony embargiem rządu Stanów Zjednoczonych jako kraju „wspierającego terroryzm”, oraz że nie znajdują się Państwo na liście osób objętych zakazem lub obłożonych restrykcjami prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Spółka Apple i jej spółki zależne są zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Warunków. Po zaakceptowaniu przez Państwa niniejszych Warunków spółka Apple będzie miała prawo (i będzie uznana za podmiot, który to prawo przyjął) do egzekwowania Warunków wobec Państwa jako ich zewnętrzny beneficjent. Będą Państwo korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez „Zasady użytkowania” określone w „Warunkach świadczenia usług Apple App Store”.

14. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Warunki będą podlegać przepisom stanu Nowy Jork i będą zgodnie z nimi interpretowane, z wyłączeniem obowiązywania i zastosowania reguł lub zapisów kolizyjnych. Strony niniejszych Warunków wyrażają nieodwołalną zgodę na jurysdykcję i właściwość sądów stanowych lub federalnych w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, UCHYLAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ SWOJE PRAWO DO ROZPRAWY SĄDOWEJ Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

15. INFORMACJE DO KONTAKTU W PRZYPADKU ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH APLIKACJI

Wszelkie pytania, skargi oraz reklamacje dotyczące Aplikacji należy kierować do Miasta Nowy Jork przez jego witrynę internetową dostępną pod adresem: https://secure.nyc lub kontakt ze służbą 311 Miasta Nowy Jork.

16. WARUNKI OGÓLNE

Jeśli anglojęzyczna wersja niniejszych Warunków użytkownika lub Polityki prywatności jest niezgodna z tłumaczeniem na inny język, obowiązuje tekst w języku angielskim. Brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawany za uchylenie takiego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełni w mocy i będą w pełni obowiązywać. Nie mogą Państwo cedować, delegować ani przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a wszelkie próby takiego przeniesienia będą uznawane za nieważne. Z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej w punkcie 14 nie ma innych beneficjentów zewnętrznych (będących osobą trzecią) niniejszych Warunków. Zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów i rozporządzeń eksportowych Stanów Zjednoczonych oraz innych obowiązujących jurysdykcji, w celu zapewnienia, że Aplikacja nie jest: (i) pobierana lub w inny sposób eksportowana bądź reeksportowana — bezpośrednio lub pośrednio — z naruszeniem takich przepisów i rozporządzeń eksportowych; (ii) wykorzystywana do jakichkolwiek celów zabronionych na mocy tychże przepisów i rozporządzeń eksportowych, w tym do rozpowszechniania broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a Zimperium dotyczącej Aplikacji oraz zastępują wszelkie uprzednie umowy i porozumienia pomiędzy Państwem a spółką Zimperium dotyczące Aplikacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zimperium, Inc. („Zimperium”, „my”, „nasze” lub „nas”) udostępnia niniejszą Politykę prywatności w celu przekazania Państwu swoich zasad i procedur dotyczących gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania informacji, które otrzymujemy do użytkowników aplikacji NYC Secure („Aplikacja”).

O niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie względem informacji przekazywanych lub gromadzonych za pośrednictwem Aplikacji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku innych produktów, rozwiązań, witryn internetowych i usług Zimperium („Inne produkty i usługi Zimperium”) mogą obowiązywać inne warunki i polityki prywatności, w związku z czym w przypadku korzystania z innych produktów i usług Zimperium zawsze należy się zapoznać z odpowiednią polityką prywatności. Inne produkty Zimperium obejmują między innymi rozwiązania z dziedziny oprogramowania mobilnego lub chmurowego, takie jak zIPS, zANTI i zCONSOLE. Niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana za uprzednią pisemną zgodą Miasta Nowy Jork („Miasto”). Ponadto będziemy Państwa powiadamiać o wszelkich aktualizacjach, zamieszczając nowe wersje Polityki prywatności w Aplikacji. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszej polityki pod kątem ewentualnych zmian. Stosowane w niniejszej polityce pojęcia „wykorzystanie” i „przetwarzanie” informacji obejmują poddawanie informacji analizom statystycznym i innym oraz wykorzystywanie i obrabianie informacji w dowolny sposób, w tym gromadzenie, przechowywanie, ocenę, modyfikowanie, usuwanie, wykorzystywanie, łączenie, ujawnianie lub przesyłanie informacji w ramach naszej organizacji albo pomiędzy naszymi jednostkami stowarzyszonymi w Stanach Zjednoczonych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

NIE zbieramy ani nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych w ramach korzystania przez Państwa z Aplikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do śledzenia Państwa tożsamości. Przykładami Danych osobowych są: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy, adres służbowy oraz wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby. Udostępniamy nasz kod do weryfikacji przez niezależne osoby trzecie, które sprawdzają, czy nie służy on do zbierania Danych osobowych. Pewne informacje nieidentyfikujące są niezbędne do udostępniania funkcji i zawartości Aplikacji oraz administrowania Państwa użytkowaniem Aplikacji (łącznie „Usługa”). Jedyne informacje, które opuszczają Państwa urządzenie, to informacje nieidentyfikujące niezbędne do świadczenia Państwu Usługi, ograniczone do rodzaju systemu operacyjnego (iOS lub Android) na Państwa urządzeniu, niepowtarzalnego identyfikatora utworzonego dla Państwa urządzenia oraz wersji elementów składowych Aplikacji („Informacje nieidentyfikujące”). Informacje nieidentyfikujące nie obejmują żadnych Danych osobowych. Uprawnienie do usługi lokalizacji — dotyczy tylko użytkowników systemu Android

 • W niektórych wersjach systemu Android Google wymaga obecnie uprawnień do usługi lokalizacji, abyśmy mogli chronić Twoje urządzenie przed zaawansowanymi atakami za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Bez uprawnienia do usługi lokalizacji Aplikacja w systemach Android 9 i 10 nie może wykrywać niezabezpieczonych sieci Wi-Fi ani zagrożeń związanych z niebezpiecznymi punktami dostępu.
 • Wprawdzie uprawnienie do usługi lokalizacji jest wymagane w systemach Android 9 i 10 w celu wykrywania pewnych zagrożeń sieciowych, jednak NYC Secure nigdy nie sprawdza, nie zbiera ani nie przechowuje Twoich danych lokalizacji.

Przekazywanie i ujawnianie informacji

Nie będziemy wynajmować ani sprzedawać Państwa informacji. Nie będziemy też wymieniać tych informacji ani realizować przy ich użyciu innych transakcji z osobami trzecimi.

Usługodawcy

Możemy angażować zaufane firmy zewnętrzne oraz osoby fizyczne („Usługodawcy”) w celu realizacji Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu lub wsparcia nas w analizowaniu sposobów wykorzystywania Aplikacji i Usługi. Usługodawcy posiadają dostęp wyłącznie do Informacji nieidentyfikujących. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji takich zadań w naszym imieniu i Usługodawcy są zobowiązani do nieujawniania i niewykorzystywania ich do żadnego innego celu. Ponieważ nie wykorzystujemy ani nie zbieramy żadnych Danych osobowych w celu świadczenia Usługi, nie udostępniamy ich. Nie będziemy ujawniać Informacji nieidentyfikujących przedstawicielom organów ścigania ani osobom prywatnym, chyba że jest to wymagane przez prawo lub na mocy nakazu sądowego.

Zabezpieczenia

Wprawdzie stosujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu ochrony ograniczonych Informacji nieidentyfikujących, które od Państwa zbieramy, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa.

Przejrzystość

Ujawniamy wszelkie naruszenia ochrony, poufności lub integralności Państwa informacji zgodnie z wymogami stanu Nowy Jork.

Nasza polityka dotycząca dzieci

Za pośrednictwem Aplikacji od nikogo nie pozyskujemy żadnych Danych osobowych, co dotyczy również dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jednak rodzic lub opiekun prawny żywi przekonanie, że jego dziecko przekazało nam Dane osobowe bez jego zgody, powinien się z nami skontaktować pod adresem: info@zimperium.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane osobowe, usuniemy takie informacje z naszych rejestrów.

Informacje do kontaktu

Wszelkie pytania należy kierować do Miasta Nowy Jork za pośrednictwem witryny: https://secure.nyc.

Wersja umowy: 30 sierpnia 2018 r.